این نوشته را در اوج مستی می نویسم چون که در هشیاری نمی دانم با چه رویی به خانه برگردم.

Notting Hillbillies

دارد می خواند

Everything I’ve ever done was wrong

And I feel like going home

Advertisements